با توجه به اصل اساسی کیفیت در تولید محصول، بخش کنترل کیفیت شرکت مهر مام آرین با دستگاه­ها و تجهیزات آزمایشگاهی شیمیایی و میکروبی مدرن توسط پرسنل متخصص مطابق با استانداردهای ملی کنترل و نظارت می­شود.