در واحد کنترل کیفی شرکت مهر مام آرین تمامی مواد اولیه مورد استفاده قبل از ورود به انبار مواد اولیه از نظر خواص ارگانولپتیکی، شیمیایی و میکروبی مورد سنجش قرار می­ گیرند تا مجوز ورود صادر گردد. نظارت و کنترل این واحد حتی در مراحل مختلف تولید، محصول نهایی و انبار محصولات نیز ادامه دارد تا محصولی با کیفیت و مطابق استاندارد عرضه شود.